Enklare redovisning

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Enklare för företagen att redovisa (CU3)

Den 1 januari 2011 blir det enklare för företagen att redovisa sin verksamhet i årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och vid arkivering. Det här är några av ändringarna: Årsredovisningen behöver inte längre innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre behöver finnas med är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång. Mindre företag får en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. Det blir enklare att upprätta ett årsbokslut genom att vissa upplysningskrav tas bort och genom att andra krav förenklas. Reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras. Möjligheten att använda kontantmetoden utökas så att alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får tillämpa metoden. Möjligheten att inom ramen för god redovisningssed tillåta senareläggning av bokföringen utökas. Möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontantförsäljning utökas. Möjligheterna att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Enklare för företagen att redovisa (CU3)

Den 1 januari 2011 blir det enklare för företagen att redovisa sin verksamhet i

årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och vid arkivering. Det här är några av ändringarna:

  • Årsredovisningen behöver inte längre innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre behöver finnas med är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång.
  • Mindre företag får en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form.
  • Det blir enklare att upprätta ett årsbokslut genom att vissa upplysningskrav tas bort och genom att andra krav förenklas.
  • Reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras. Möjligheten att använda kontantmetoden utökas så att alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får tillämpa metoden. Möjligheten att inom ramen för god redovisningssed tillåta senareläggning av bokföringen utökas.
  • Möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontantförsäljning utökas.
  • Möjligheterna att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.
Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.