Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2002

Beslut

Energipolitik (NU17)

Riksdagen godkände regeringens förslag om energiförsörjningen. Riktlinjerna från 1997 års energipolitiska uppgörelse ligger fast. Förslagen bygger, i likhet med 1997 års uppgörelse, på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet (se 1996/97:NU12 ). Kärnkraften ska ersättas genom effektivare elanvändning, övergång till förnybara energislag samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Möjligheten ska undersökas att träffa avtal med kraftindustrin för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften. Det innebär dock inte något avsteg från bedömningen att stängningen av Barsebäck 2 kan genomföras senast före utgången av år 2003. Ett system för handel med elcertifikat införs i januari 2003 för att främja elproduktion från förnybara energikällor. Regeringen ska återkomma till riksdagen om lagstiftningen under hösten 2002. Genom elcertifikatsystemet införs konkurrensneutralitet i stödet till förnybar elproduktion. Det finns emellertid behov av ett övergångsstöd för vindkraften. Därtill införs ett planeringsmål för vindkraften. För att stimulera till en effektivare energianvändning genomförs satsningar under perioden 2003-2007 på information och utbildning, den kommunala energirådgivningen samt teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Energipolitik (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om energiförsörjningen. Riktlinjerna från 1997 års energipolitiska uppgörelse ligger fast. Förslagen bygger, i likhet med 1997 års uppgörelse, på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet (se 1996/97:NU12). Kärnkraften ska ersättas genom effektivare elanvändning, övergång till förnybara energislag samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Möjligheten ska undersökas att träffa avtal med kraftindustrin för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften. Det innebär dock inte något avsteg från bedömningen att stängningen av Barsebäck 2 kan genomföras senast före utgången av år 2003. Ett system för handel med elcertifikat införs i januari 2003 för att främja elproduktion från förnybara energikällor. Regeringen ska återkomma till riksdagen om lagstiftningen under hösten 2002. Genom elcertifikatsystemet införs konkurrensneutralitet i stödet till förnybar elproduktion. Det finns emellertid behov av ett övergångsstöd för vindkraften. Därtill föreslås ett planeringsmål för vindkraften. För att stimulera till en effektivare energianvändning föreslås satsningar under perioden 2003-2007 på information och utbildning, den kommunala energirådgivningen samt teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.