En utvidgning av kapningsbrottet

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Sverige skärper lagstiftningen mot kapningsbrott (JuU20)

Sverige ska ansluta sig till två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. Som en följd av det görs lagändringar i brottsbalken som bland annat innebär att den som använder tekniska hjälpmedel, exempelvis en dator, för att ta kontroll över ett flygplan eller ett tåg ska kunna dömas för kapningsbrott.

Dessutom utvidgas reglerna om kapningsbrott så att de även omfattar lätta lastbilar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-22
bet 2017/18:JuU20

Sverige skärper lagstiftningen mot kapningsbrott (JuU20)

Regeringen föreslår att Sverige ska ansluta sig till två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. Som en följd av det föreslår regeringen lagändringar i brottsbalken som bland annat innebär att den som använder tekniska hjälpmedel, exempelvis en dator, för att ta kontroll över ett flygplan eller ett tåg ska kunna dömas för kapningsbrott.

Regeringen föreslår också att reglerna om kapningsbrott utvidgas så att de även omfattar lätta lastbilar.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En utvidgning av kapningsbrottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken,
b) godkänner
1. Förenta nationernas protokoll den 10 september 2010 till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg,
2. Förenta nationernas konvention den 10 september 2010 för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område,
3. en förklaring enligt artikel XXII b i protokollet till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg med innebörden att Sverige avser att tillämpa artikel 1.3 d i konventionen i enlighet med principerna i svensk strafflagstiftning om ansvarsfrihet i familjerelationer,
4. en förklaring enligt artikel 21.4 b i konventionen för bekämpande av brott på den internationella civila luftfartens område med innebörden att Sverige avser att tillämpa artikel 1.4 d i konventionen i enlighet med principerna i svensk strafflagstiftning om ansvarsfrihet i familjerelationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:73 punkterna 1-5.