En politik för det civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

En politik för det civila samhället (KrU7)

Riksdagen beslutade om mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsyrkanden som bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

En politik för det civila samhället (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål.

Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motionsyrkanden från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.