En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Etikprövning av forskning som gäller människor får ny organisation (UbU12)

Organisationen för etikprövning av forskning som gäller människor ändras. Etikprövning av forskning som gäller människor ska tas om hand av en ny myndighet, som får namnet Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning i hela landet av de regler som finns.

Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Reservationer 1
bet 2017/18:UbU12

Etikprövning av forskning som gäller människor får ny organisation (UbU12)

Organisationen för etikprövning av forskning som gäller människor kommer att ändras. Etikprövning av forskning som gäller människor ska tas om hand av en ny myndighet, som får namnet Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning i hela landet av de regler som finns.

Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i avdelningar som har en ordförande, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem ledamöter som företräder allmänna intressen.

Den nya organisationen ska börja gälla den 1 januari 2019. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
2. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:45 punkterna 1 och 2.

2. Uppföljning och utvärdering av den nya etikprövningsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3946 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD).

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 180 121 0 48