En ny hälso- och sjukvårdslag

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2017

Beslut

Hälso- och sjukvårdslag förnyas (SoU5)

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya. Lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur.

Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på en ny hälso- och sjukvårdslag.

Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-12
Justering: 2017-01-26
Trycklov: 2017-01-27
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:SoU5

Hälso- och sjukvårdslag förnyas (SoU5)

Regeringen vill att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen ska ersättas med en ny. Förslaget är att de flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya. Lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur.

Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på en ny hälso- och sjukvårdslag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 april 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-31
Debatt i kammaren: 2017-02-01
4

Beslut

Beslut: 2017-02-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 februari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny hälso- och sjukvårdslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. hälso- och sjukvårdslag med de ändringarna
- att det ska införas en ingress med följande lydelse: "Härigenom föreskrivs följande.",
- att rubriker med kursiv stil i stället ska skrivas med fet stil,
2. lag om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
5. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
6. lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,
7. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
8. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
9. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
10. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
11. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
12. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,
13. lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
14. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
15. lag om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
16. lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,
17. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,
18. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
19. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,
20. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
21. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
22. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
23. lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet,
24. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
25. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
26. lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade,
27. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
28. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
29. lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap,
30. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.,
31. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
32. lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands,
33. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
34. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
35. lag om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall,
36. lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd,
37. lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
38. lag om ändring i patientlagen (2014:821),
39. lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,
40. lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:43 punkterna 1-40.

2. Kompletterande lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1635 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD),

2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:229 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:768 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2016/17:2832 av Annika Eclund (KD) och

2016/17:3539 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 72 0 12
SD 0 0 42 6
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 170 72 61 46