En nationell strategi för avfallshanteringen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1999

Beslut

En nationell strategi för avfallshanteringen (MJU10)

Riksdagen lade till handlingarna en skrivelse från regeringen som är avsedd att ge en samlad bild av regeringens politik för hantering av avfall. Avfallsstrategin innehåller en redogörelse för regeringens mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-04-20, 1999-04-15

En nationell strategi för avfallshanteringen (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna en skrivelse från regeringen som är avsedd att ge en samlad bild av regeringens politik för hantering av avfall. Avfallsstrategin innehåller en redogörelse för regeringens mål och policy för avfallshanteringen de närmaste åren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.