En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

Ny organisation av länsrätterna (JuU23)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätter bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv och att benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. Riksdagen och regeringen anser att en sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet. Lagändringarna börjar gälla den 15 februari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-28
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-05-26
Trycklov: 2009-05-26
Reservationer 2
Betänkande 2008/09:JuU23

Ny organisation av länsrätterna (JuU23)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätter bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv och att benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. En sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet, enligt förslaget. Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 februari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-11
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju24 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m840013
c22007
fp21007
kd18006
v01705
mp01603
Totalt145137067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i brottsbalken,
5. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
6. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
7. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
9. lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
10. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
11. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
12. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
13. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,
14. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
15. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
16. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
17. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
18. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
19. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,
20. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade,
21. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
22. lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,
23. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
24. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
25. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
26. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
27. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
28. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
29. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
30. lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,
31. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
32. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
33. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
34. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
35. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
36. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
37. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
38. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
39. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
40. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
41. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
42. lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,
43. lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,
44. lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation,
45. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
46. lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
47. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
48. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
49. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
50. lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,
51. lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.,
52. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
53. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
54. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
55. lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),
56. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
57. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
58. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
59. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
60. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
61. lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
62. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
63. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
64. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
65. lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården,
66. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
67. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
68. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
69. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,
70. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),
71. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
72. lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,
73. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
74. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),
75. lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister,
76. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
77. lag om ändring i lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher,
78. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
79. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
80. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,
81. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
82. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
83. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
84. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
85. lag om ändring i lagen (2009:000) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:165.

3. Domkretsar för de allmänna förvaltningsdomstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju21, 2008/09:Ju22 och 2008/09:Ju23.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m840013
c22007
fp21007
kd18006
v00175
mp10153
Totalt1461043267

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag