En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Vägen till en jämställd arbetsmarknad (AU6)

Regeringen redovisar i en skrivelse sin syn på vilken inriktning jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren. I korthet handlar det om fyra strategier: Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet. Främja jämställda villkor för entreprenörskap. Jämställt deltagande i arbetslivet. Jämställda arbetslivsvillkor. Under 2011 planerar regeringen att berätta vilka insatser som genomförts och resultatet av detsamma. Det har dessutom väckts 76 motionsyrkanden som berör relaterade frågor, med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden. Riksdagen sa nej till motionerna och avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Vägen till en jämställd arbetsmarknad (AU6)

Regeringen redovisar i en skrivelse sin syn på vilken inriktning jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren.

I korthet handlar det om fyra strategier:

  • Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet.
  • Främja jämställda villkor för entreprenörskap.
  • Jämställt deltagande i arbetslivet.
  • Jämställda arbetslivsvillkor.
Under 2011 planerar regeringen att berätta vilka insatser som genomförts och resultatet av detsamma.

Det har dessutom väckts 76 motionsyrkanden som berör relaterade frågor, med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna och att ärendet avslutas med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.