En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2011

Beslut

Större hänsyn till arbetsmiljön vid upphandling och kontanthantering i butik (AU3)

Riksdagen röstade ja till att det vid offentliga upphandlingar bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Riksdagen röstade också ja till att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Riksdagen godkände också regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Inriktningen på arbetsmiljöinsatserna ska handla om att motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa och dess konkurrensmedel ska synliggöras bättre. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivanden om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling och utarbetande av en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln med bifall till motion 2010/11:A3 yrkande 4 och 10. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Större hänsyn till arbetsmiljön vid upphandling och kontanthantering i butik (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att det vid offentliga upphandlingar bör vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Dessutom föreslår utskottet att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik. Inriktningen på arbetsmiljöinsatserna ska handla om att motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa och dess konkurrensmedel ska synliggöras bättre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.