En enklare planprocess

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen (CU31)

Riksdagen sa nej till tre delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen.

Ett av de förslag riksdagen sa nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det är i dag. Civilutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att regeringens förslag innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om när en detaljplan måste finnas.

Riksdagen sa också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. Här betonar civilutskottet vikten av möjlighet till insyn i detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.

Riksdagen sa även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker bygglov inom planområdet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga om energiprestanda med mera.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2013/14:C12 yrkandena 2 och 3, 2013/14:C14 yrkandena 2-4 och 2013/14:C15 yrkandena 1 och 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:CU31

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27, 2014-05-13

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen (CU31)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen.

Ett av de förslag civilutskottet säger nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det är i dag. Utskottet anser att regeringens förslag innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om när en detaljplan måste finnas.

Utskottet säger också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. Här betonar utskottet vikten av möjlighet till insyn i detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.

Civilutskottet säger även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker bygglov inom planområdet.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga om energiprestanda med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
15 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Exploateringsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (V)

1. En förändrad lag

Utskottets förslag: Riksdagen antar lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.


Reservation 1 (V)

2. Ännu mer förändringar

Utskottets förslag: Riksdagen antar lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).Reservation 2 (V)

2. Exploatörsbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 2 (V)

3. Enhetliga tekniska egenskapskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) i de delar det avser 8 kap. 4 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:126 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 7 och
2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt178143028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. en bättre lag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, MP, V)

4.

Utskottets förslag:

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

4. Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen i fråga om regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
a) avslår
1. 4 kap. 2 och 3 a §§ samt motsvarande delar av ingressen i lagen,
2. 9 kap. 31 § 2,
3. 5 kap. 27 § och 12 kap. 6 § samt motsvarande delar av ingressen i lagen,
4. 4 kap. 25 a § och motsvarande del av ingressen i lagen,
5. punkten 7 ikraft- och övergångsbestämmelserna,
b) antar förslaget i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan med de ändringarna att
1. 9 kap. 4 och 8 §§ samt 10 kap. 23 §,
2. punkterna 1 och 2 ikraft- och övergångsbestämmelserna
får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 2-4 och
2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
bifaller delvis proposition 2013/14:126 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och
2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M010205
MP25000
FP02202
C02102
SD18002
V18001
KD11404
Totalt161159029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Ändrade bestämmelser om bygglov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (S, MP, V)

6. Upphävande av detaljplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP25000
FP22002
C21002
SD01802
V18001
KD15004
Totalt30318028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Samråd med försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

8. Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:126 punkt 1 och avslår motion
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 8.

9. Utbildningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 7 (S)

10. Utvärdering av lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 8 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD01802
V01801
KD15004
Totalt26061028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Fortsatt översyn av PBL

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1 och
2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 4 och 6.

Reservation 9 (S, V)
Reservation 10 (MP)