En effektivare miljöprövning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2005

Beslut

Miljöprövningen ska bli effektivare (MJU15)

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Riksdagen beslutade om ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-26
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-09
Trycklov: 2005-06-09
Reservationer 29
Betänkande 2004/05:MJU15

Miljöprövningen ska bli effektivare (MJU15)

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Regeringen har föreslagit ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2005. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-17
4

Beslut

Beslut: 2005-06-18
29 förslagspunkter, 27 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En effektivare miljöprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken, med den ändringen att i 24 kap. 7 § som ett andra stycke läggs till "En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Har tillståndet meddelats av länssstyrelsen, görs ansökan hos länsstyrelsen.",
2. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), med den ändringen att i sjätte stycket efter orden "När det förutom" läggs till "enligt" omedelbart före "detta kapitel",
3. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
5. lag om ändring i väglagen (1971:948),
6. lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
7. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
8. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
9. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
10. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
11. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
12. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:129 och avslår motion 2004/05:MJ23 yrkandena 1-7.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04708
c08014
fp04008
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt154123072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ201, 2003/04:MJ214, 2003/04:MJ223, 2003/04:MJ277, 2003/04:MJ281, 2003/04:MJ296, 2003/04:MJ305, 2003/04:MJ336 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ353 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ378, 2003/04:MJ397 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ404 yrkande 12, 2003/04:MJ465, 2003/04:MJ468, 2003/04:N344 yrkande 3, 2003/04:Bo254 yrkande 6, 2003/04:Bo257 yrkande 9, 2003/04:Bo258 yrkande 12, 2003/04:Bo260 yrkande 2, 2003/04:Bo263 yrkande 29, 2004/05:MJ202, 2004/05:MJ213, 2004/05:MJ255, 2004/05:MJ269, 2004/05:MJ275, 2004/05:MJ377, 2004/05:MJ382, 2004/05:MJ384, 2004/05:MJ415, 2004/05:MJ489 yrkandena 1-3, 2004/05:MJ493, 2004/05:MJ517, 2004/05:N397 yrkande 11, 2004/05:N409 yrkande 14, 2004/05:Bo275 yrkande 5, 2004/05:Bo301 yrkande 9, 2004/05:Bo302 yrkande 14 och 2004/05:Bo307 yrkande 7.

Reservation 2 (m, c)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v, mp)
Reservation 5 (kd)

3. Allemansrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ261, 2003/04:MJ287 yrkande 4, 2003/04:MJ376 yrkandena 2 och 3, 2003/04:MJ404 yrkande 13, 2003/04:MJ412 yrkande 10, 2003/04:MJ435 yrkande 5, 2003/04:MJ476 yrkandena 2 och 6, 2003/04:N347 yrkande 11 och 2004/05:N412 yrkande 11.

Reservation 6 (m, c, kd)
Reservation 7 (fp)

4. Vissa frågor om miljöbalken och företagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ210, 2003/04:MJ228, 2003/04:MJ370 yrkande 7, 2003/04:MJ474 yrkande 5, 2004/05:MJ258, 2004/05:MJ420, 2004/05:MJ425 och 2004/05:N393 yrkande 15.

Reservation 8 (mp)

5. Miljöledningssystem, tillsyn, avgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ315, 2003/04:MJ341, 2003/04:MJ370 yrkande 8, 2003/04:MJ388, 2003/04:MJ476 yrkande 5, 2003/04:N248 yrkande 2, 2004/05:MJ348, 2004/05:MJ400, 2004/05:MJ498 yrkande 46 och 2004/05:N305 yrkande 6.

Reservation 9 (c, kd)
Reservation 10 (v)

6. Tillståndspliktens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ346 och 2004/05:MJ528 yrkande 4.

7. Miljökvalitetsnormer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ391 yrkande 1 och 2004/05:MJ393.

8. Vissa produktfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ528 yrkande 6.

Reservation 11 (kd)

9. Tillsyn över enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ371 yrkande 21.

Reservation 12 (fp, mp)

10. Naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N307 yrkande 2.

Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m47008
c80014
fp39108
kd28005
v02206
mp01502
-0101
Totalt23739073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Skyddet för vissa områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ337 yrkande 4 och 2004/05:MJ434 yrkande 29.

Reservation 14 (m)

12. Frågor om nationalparker och naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ248 och 2004/05:MJ524 yrkandena 2-4.

13. Mark för reservatsbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 36.

Reservation 15 (kd)

14. Naturskyddsförrättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ272.

15. Förvaltning av naturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ434 yrkande 30 och 2004/05:N11 yrkande 7.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)
Reservation 17 (mp)

16. Vissa ersättningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ215 yrkande 2, 2004/05:MJ220, 2004/05:MJ498 yrkande 34 och 2004/05:MJ524 yrkande 1.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (kd)

17. Lokal förvaltning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ337 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:MJ454.

Reservation 20 (m)

18. Lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ453, 2004/05:MJ465 och 2004/05:MJ492.

19. Miljöövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ357.

Reservation 21 (kd)

20. Miljömärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 15.

21. Transport av farligt avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 40.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

22. Havsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 10 och 2004/05:MJ371 yrkande 2.

Reservation 23 (fp, kd, mp)

23. Vattenförsörjning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ400 yrkande 3 och 2004/05:MJ366 yrkande 1.

Reservation 24 (kd, mp)

24. Kalkningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ411 yrkande 3.

Reservation 25 (kd)

25. Statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 1.

Reservation 26 (kd)

26. MHO-data

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ483.

27. Flygförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ337 yrkande 2.

Reservation 27 (m)

28. Vissa rovdjursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ235 yrkande 5.

Reservation 28 (v)

29. Åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ391 yrkande 2.

Reservation 29 (v)