Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2000

Beslut

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)

Regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet ändras fr.o.m. den 1 januari 2003. Ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Riksdagens beslut motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i regelverket för det allmänna efterlevandepensionssystemet. Förslagen innebär att ett efterlevandepensionsunderlag som anknyts till det reformerade ålderspensionssystemet ska användas för beräkning av inkomstgrundade efterlevandepensioner (omställningspension och barnpension) som beviljas på grund av dödsfall efter ikraftträdandet. Förslagen motiveras i huvudsak av behovet att anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet. Omställningsperiodens längd ökas från sex till tio månader. Förlängd omställningspension ska ges under ytterligare 12 månader om det finns barn mellan 12 och 18 år. En garantipension ska kunna ges som en utfyllnadsförmån till omställningspension. Barnpensionen kompletteras med ett grundskydd, efterlevandestöd till barn. Genom detta stöd garanteras barn som bor i Sverige en ersättning om 0,4 prisbasbelopp. Änkepensionen blir kvar enligt i huvudsak samma regler som i dag. Även till änkepensionen ska det finnas en garantipension. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.