Det framtida domstolsväsendet

Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2000

Beslut

Det framtida domstolsväsendet (JuU22)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av reformarbetet inom domstolsväsendet. Regeringen bedömer att domkretsarna bör bli större. Syftet är bl.a. att åstadkomma ett målunderlag som vid varje tingsrätt är så stort att det ger utrymme för en stärkt beredningsorganisation och för specialisering. Riksdagen avslog vidare motioner som bl.a. går ut på att reformarbetet borde ha föregåtts av en proposition och att domkretsindelningen bör ske i lag i stället för som i dag genom förordning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Det framtida domstolsväsendet (JuU22)

Justitieutskottet förslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av reformarbetet inom domstolsväsendet. När det gäller tingsrättsorganisationen gör regeringen bedömningen att domkretsarna bör bli större. Syftet med det är bl.a. att åstadkomma ett målunderlag som vid varje tingsrätt är så stort att det ger utrymme för en stärkt beredningsorganisation och för specialisering. Utskottet delar i princip denna uppfattning. Utskottet förslår vidare att riksdagen avslår motioner som bl.a. går ut på att reformarbetet borde ha föregåtts av en proposition och att domkretsindelningen bör ske i lag i stället för som i dag genom förordning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.