Den kommunala ekonomin (prop. 1989/90:100 bil. 9 och 1989/90:150)

Finansutskottets betänkande 1989/90:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.