Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1995/96

Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.