Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.