Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1993/94

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.