De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2012

Beslut

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Riksdagen beslutade om ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • De brottsbekämpande myndigheterna har även tidigare kunnat få ut uppgifter om elektroniska meddelanden utan att någon är skäligen misstänkt för brott. Reglerna om detta i lagen om elektronisk kommunikation upphävs och ersätts bland annat med att det i rättegångsbalken införs en sådan möjlighet.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna börja gälla den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets initiativ om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2012-03-13, 2012-04-19

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det blir under vissa förutsättningar möjligt att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vid förundersökningar utan att någon är skäligen misstänkt för brott.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna föreslås börja gälla den 1 juli 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.