De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m.m. (prop. 1989/90:150 och 100)

Finansutskottets betänkande 1989/90:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.