CU3

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Större friggebod när plan- och bygglagen ändras (CU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna är ett första steg i arbetet med att förenkla och förtydliga reglerna för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda. Bland annat ska man få bygga en friggebod på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Idag går gränsen vid tio kvadratmeter. Andra förslag är att sanktionsavgifterna om man bryter mot bestämmelserna höjs och att miljöorganisationer ska kunna överklaga vissa beslut om detaljplaner. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärende). Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-04
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-11-26
Trycklov: 2007-11-26
Reservationer 5
Betänkande 2007/08:CU3

Större friggebod när plan- och bygglagen ändras (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Förslagen är ett första steg i arbetet med att förenkla och förtydliga reglerna för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda.

Bland annat ska man få bygga en friggebod på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Idag går gränsen vid tio kvadratmeter. Andra förslag är att sanktionsavgifterna om man bryter mot bestämmelserna höjs och att miljöorganisationer ska kunna överklaga vissa beslut om detaljplaner.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-05
4

Beslut

Beslut: 2007-12-05
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 2 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkandena 1 och 5.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m870010
c24005
fp23005
kd19005
v01903
mp01603
Totalt26235052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beaktande av miljö- och riskfaktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 1 § första stycket och 5 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkandena 2 och 6-8.

Reservation 2 (v, mp)

3. Kungörelse om utställning av planförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 7 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkande 12.

Reservation 3 (v, mp)

4. Bygglovspliktens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 4 och 4 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med de ändringarna att bestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C8 yrkande 1.

5. Talerätt för miljöorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar 13 kap. 6 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), dels godkänner att Sverige i fråga om tillträde till Århuskonventionen återkallar sin reservation för genomförandet av konventionens krav i artikel 9.2 om tillgång till rättslig prövning för miljöorganisationer avseende sådana beslut om detaljplan som är förenade med krav på miljökonsekvensbeskrivning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motion 2006/07:C7 yrkande 13.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m870010
c24005
fp22006
kd18015
v01903
mp01603
Totalt26235151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1-5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del.

7. Ytterligare ändringar i plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C7 yrkandena 3, 4 och 9-11 samt 2006/07:C8 yrkande 2.

Reservation 5 (v, mp)