Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2009

Beslut

Lättare ingripa mot olaglig fildelning via Internet (NU11)

Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella adressen. Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut. De nya reglerna började gälla den 1 april 2009 och är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Ipred). Regeringen tänker följa utvecklingen noggrant och omedelbart inleda en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Riksdagen poängterar vissa frågor som utvärderingen bör omfatta. Riksdagen vill också att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen för riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Lättare ingripa mot olaglig fildelning via Internet (NU11)

Den som har rätten till musik, film, litteratur och dataspel ska få bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Svensk domstol ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella adressen. Domstolen ska väga rättighetshavarens behov av information mot den enskildes integritet. Det ska krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att uppgiften ska få lämnas ut. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2009 och är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred). Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen tänker följa utvecklingen noggrant och omedelbart inleda en utvärdering av hur den nya lagstiftningen påverkar rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Näringsutskottet poängterar vissa frågor som utvärderingen bör omfatta. Utskottet vill också att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen för riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.