Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2018

Beslut

Nya lagar om personuppgiftsbehandling ska komplettera brottsdatalagen (JuU3)

Det införs mer detaljerade lagar om personuppgiftsbehandling för bland annat polisen, Tullverket och Skatteverket. Lagarna ska gälla utöver brottsdatalagen, som innehåller övergripande regler om detta. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya lagarna, registerförfattningarna, ska bara innehålla specifika undantag, avvikelser och preciseringar. De ska ta hänsyn till de olika myndigheternas behov i arbetet med personuppgifter.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa ändringar i andra lagar som en följd av de nya bestämmelserna.

De nya lagarna och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-23
Trycklov: 2018-10-25
bet 2018/19:JuU3

Nya lagar om personuppgiftsbehandling ska komplettera brottsdatalagen (JuU3)

Det införs mer detaljerade lagar om personuppgiftsbehandling för bland annat polisen, Tullverket och Skatteverket. Lagarna ska gälla utöver brottsdatalagen, som innehåller övergripande regler om detta. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya lagarna, registerförfattningarna, ska bara innehålla specifika undantag, avvikelser och preciseringar. De ska ta hänsyn till de olika myndigheternas behov i arbetet med personuppgifter.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vissa ändringar i andra lagar som en följd av de nya bestämmelserna.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-06
Debatt i kammaren: 2018-11-07
4

Beslut

Beslut: 2018-11-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
2. lag om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
3. lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
4. lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
5. lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
6. lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
7. lag om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
8. lag om ändring i rättegångsbalken,
9. lag om ändring i polislagen (1984:387),
10. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
11. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
12. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
13. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,
14. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
15. lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet,
16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att
a) det sistnämnda lagrummet "2 kap. 1 § 1" i 18 kap. 2 § andra stycket 1 ska utgå,
b) lagrummet "2 kap. 1 § 1" ska föras in i 18 kap. 2 § andra stycket 3 före ordet "lagen",
17. lag om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas,
18. lag om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang med den ändringen att 
a) orden "dels att rubriken till lagen samt 1 §, de nya 2, 4, 6 och 7 §§," i ingressen ska bytas ut mot orden "dels att rubriken till lagen samt 1 § och de nya 2, 4, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,",
b) SFS-numret "(2018:218)" i 2 § ska bytas ut mot "(2018:000)",
19. lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728),
20. lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27),
21. lag om ändring i tullagen (2016:253),
22. lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
23. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585),
24. lag om ändring i lagen (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:269 punkterna 1-24.