BoU1

BoUs betänkande 2002/03:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2002

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 9,5 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2003. De största anslagen går till bostadsbidrag, länsstyrelserna och räntebidrag. Riksdagen beslutade också, på förslag av bostadsutskottet, att de särskilda regler för att beräkna studerandes bostadsbidrag som gällt sedan andra halvåret 2001 ska gälla även under 2003. Reglerna går ut på att endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Avsikten med reglerna är att de förändringar som gjordes i studiemedelssystemet den 1 juli 2001 inte ska medföra att studerande får minskade bostadsbidrag. Reglerna ska gälla i väntan på en mer permanent lösning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag till lag om särskild bestämmelse om bostadsbidragen 2003.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-12-06, 2002-11-12

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 9,5 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2003. De största anslagen går till bostadsbidrag, länsstyrelserna och räntebidrag. Riksdagen föreslås också godkänna utskottets förslag att de särskilda regler för att beräkna studerandes bostadsbidrag som gällt sedan andra halvåret 2001 ska gälla även under 2003. Reglerna går ut på att endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Avsikten med reglerna är att de förändringar som gjordes i studiemedelssystemet den 1 juli 2001 inte ska medföra att studerande får minskade bostadsbidrag. Reglerna ska gälla i väntan på en mer permanent lösning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.