Bostäder för gäststuderande m.fl.

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.