Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2018

Beslut

Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre förtydligas (SoU4)

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och nej till en följdmotion. Lagändringarna börjar gälla den 2 april 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-25
Trycklov: 2018-10-31
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SoU4

Kommuners möjlighet att inrätta trygghetsboende för äldre förtydligas (SoU4)

Regeringen föreslår ett antal lagändringar som bland annat förtydligar kommuners möjlighet att skapa biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och nej till en följdmotion. Lagändringarna föreslås börja gälla den 2 april 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-06
Debatt i kammaren: 2018-11-07
4

Beslut

Beslut: 2018-11-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att kommatecknet i 7 kap. 1 § andra stycket ska utgå,
4. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
5. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
6. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
7. lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:273 punkterna 1-7 och avslår motion

2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 82 0 0 18
M 57 0 0 13
SD 59 0 0 3
C 25 0 0 6
V 23 0 0 5
KD 0 18 0 4
L 18 0 0 2
MP 13 0 0 3
Totalt 277 18 0 54