Skyddet av värdefull skog

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Regeringen bör fortsätta värna självbestämmande i skogsfrågor (MJU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen och ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör skyddet av värdefull skog. Skrivelsen är ett svar på Riksrevisionens granskning av om statens insatser för skydd av värdefull skog hjälper till att nå riksdagens och regeringens målsättningar för miljö och friluftsliv på ett kostnadseffektivt sätt. Motionerna handlar bland annat om ägande- och brukanderätt, mål för skogspolitiken, skogsvårdslagstiftningen, artskyddsförordningen och omställning av jordbruksmark till skogsmark.

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska fortsätta att försvara det nationella självbestämmandet i skogsfrågor inom EU-samarbetet.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att den ska inrätta en nationell bioekonomistrategi för att skapa större miljö- och klimatnytta. Strategin ska bland annat underlätta samarbete mellan staten och näringslivet för att underlätta de omställningar som krävs inom skogsindustrin och lantbruket.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:1281 yrkande 18, 2018/19:2425 yrkande 63, 2018/19:2736 yrkande 61 och 2018/19:2888 yrkande 4 ett tillkännagivande om att värna det nationella självbestämmandet i skogsfrågor och om den svenska modellen med ett hållbart skogsbruk. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 27 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-28
Reservationer 29
Betänkande 2018/19:MJU8

Regeringen bör fortsätta värna självbestämmande i skogsfrågor (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen och ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör skyddet av värdefull skog. Skrivelsen är ett svar på Riksrevisionens granskning av om statens insatser för skydd av värdefull skog hjälper till att nå riksdagens och regeringens målsättningar för miljö och friluftsliv på ett kostnadseffektivt sätt. Motionerna handlar bland annat om ägande- och brukanderätt, mål för skogspolitiken, skogsvårdslagstiftningen, artskyddsförordningen och omställning av jordbruksmark till skogsmark.

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska fortsätta att försvara det nationella självbestämmandet i skogsfrågor inom EU-samarbetet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utred äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:419 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:1459 av Katarina Brännström (M),

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 och

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 61 9
SD 60 0 0 2
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 228 19 61 41


2. Ägande- och brukanderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3,

2018/19:1602 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2018/19:1705 av Edward Riedl (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1, 64 och 72,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 39,

2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1 och

2018/19:3011 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

3. Mål för skogspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 20,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 56 och

2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 2.

4. Skogsvårdslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 3, 4 och 6 samt

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 2 och 12.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

5. Artskyddsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1730 av Mats Green (M),

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 68 och

2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C).

6. Omställning av jordbruksmark till skogsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 6 (SD)

7. Definitioner av skyddad skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

8. Arealmål för skogsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 1 och 5,

2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3 och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)

9. Hyggesfritt skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 7 och

2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 4.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 60 0 0 2
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 282 26 0 41


10. Ekonomisk ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 65 och 70,

2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 12 (SD)

11. Pågående markanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 1.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 248 60 0 41


12. Flexibla och effektiva skyddsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 66,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 55,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 53,

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 7,

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4 och 5 samt

2018/19:3011 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

13. Frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3,

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

14. Markbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 71,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 55,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 113,

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 19 (M, KD)

15. Privatisering av statlig skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 20 (KD)

16. Nyckelbiotoper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1512 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 54,

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (KD)

17. Avverkningsanmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)

18. Skogsskötsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:567 av Mikael Eskilandersson (SD),

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)

19. Virkesproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:710 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2018/19:1677 av John Widegren och John Weinerhall (båda M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2243 av Elin Lundgren (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 57,

2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 1.

20. Bioekonomistrategi och nationellt skogsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 62 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 27 (M, C, KD)
Reservation 28 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 1 9
SD 0 60 0 2
C 1 26 0 4
V 26 0 0 2
KD 1 18 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 143 164 1 41


21. Internationella skogsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att värna det nationella självbestämmandet i skogsfrågor och om den svenska modellen med ett hållbart skogsbruk och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 63,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 61 och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4 och

avslår motion

2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

Reservation 29 (V)

22. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:25 till handlingarna.