Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas (MJU10)

Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur.

I dag har varje län en regional viltförvaltningsdelegation. Syftet med delegationerna är bland annat att decentralisera viltförvaltningen men det behöver utredas hur viltförvaltningsdelegationerna säkerställer att beslut om viltförvaltning på bästa sätt fattas nära de som berörs. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera detta.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området biologisk mångfald från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3348 yrkande 7, 2017/18:3717 yrkandena 13 och 14 och 2017/18:3855 yrkande 75 ett tillkännagivande om behovet av att utvärdera viltförvaltnings-delegationernas arbete i syfte att säkerställa det regionala inflytandet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-20
Reservationer 8
bet 2017/18:MJU10

Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas (MJU10)

Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur.

I dag har varje län en regional viltförvaltningsdelegation. Syftet med delegationerna är bland annat att decentralisera viltförvaltningen men det behöver utredas hur viltförvaltningsdelegationerna säkerställer att beslut om viltförvaltning på bästa sätt fattas nära de som berörs. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att utvärdera detta.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner inom området biologisk mångfald från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-06
Debatt i kammaren: 2018-03-07
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biologisk mångfald och invasiva arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2017/18:3313 av Boriana Åberg (M) och

2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD)
Reservation 2 (L)

2. Art- och habitatdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 246 54 0 49


3. Mål för rovdjurspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:275 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 3,

2017/18:2812 av Lars Beckman (M) och

2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M).

4. Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av att utvärdera viltförvaltningsdelegationernas arbete i syfte att säkerställa det regionala inflytandet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 13 och 14 samt

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 75 och

avslår motion

2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 99 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 0 24 0 1
C 19 0 0 3
V 0 15 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 163 138 0 48


5. Viltförvaltningsdelegationernas beslutanderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkande 1.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 230 71 0 48


6. Regional rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD)

7. Rättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 12,

2017/18:966 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C),

2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2 och

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

8. Handel med produkter av lejon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M) yrkandena 1-8.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.