Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Finansutskottets bet 2019/20:FiU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Avtal mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring kan tillämpas i Sverige (FiU42)

Det bilaterala avtalet mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring är direkt tillämpligt i Sverige, enligt ett förslag från regeringen. I avtalet, som började gälla i sin helhet 2018, finns bland annat bestämmelser om tillsynsmyndigheternas samarbete, informationsutbyte och olika roller vid global grupptillsyn. Avtalet omfattar också bestämmelser om krav som under vissa förutsättningar inte får ställas på återförsäkringsföretag från avtalsmotparten, EU respektive USA. Återförsäkring innebär att ett försäkringsföretag i sin tur tar ut en försäkring hos en annan försäkringsgivare, ett återförsäkringsföretag.

Regeringen föreslår också att det införs upplysningar om avtalet i de svenska lagar som berörs av det.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
bet 2019/20:FiU42

Avtal mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring kan tillämpas i Sverige (FiU42)

Det bilaterala avtalet mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring är direkt tillämpligt i Sverige, enligt ett förslag från regeringen. I avtalet, som började gälla i sin helhet 2018, finns bland annat bestämmelser om tillsynsmyndigheternas samarbete, informationsutbyte och olika roller vid global grupptillsyn. Avtalet omfattar också bestämmelser om krav som under vissa förutsättningar inte får ställas på återförsäkringsföretag från avtalsmotparten, EU respektive USA. Återförsäkring innebär att ett försäkringsföretag i sin tur tar ut en försäkring hos en annan försäkringsgivare, ett återförsäkringsföretag.

Regeringen föreslår också att det införs upplysningar om avtalet i de svenska lagar som berörs av det.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 
3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:111 punkterna 1-3.