bet 2008/09 SfU4

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2008

Beslut

Särskilda regler för icke tidsbegränsad sjukersättning (SfU4)

Från den 1 januari 2009 gäller särskilda regler för personer med rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning för juni 2008. De innebär att den försäkrade kan till exempel studera eller arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning. Om den försäkrade arbetar ska sjukersättningen minskas i viss utsträckning beroende på arbetsinkomsten. Syftet är att uppmuntra fler personer med sjukersättning att våga pröva sin arbetsförmåga. Vidare gäller nya regler för övriga försäkrade som beviljats en varaktig eller tidsbegränsad sjukersättning eller en aktivitetsersättning. En nyhet var att om någon med sjukersättning återfår arbetsförmåga ska förmånen dras in eller minskas med hänsyn till arbetsförmågan. Det innebär en skärpning av tidigare regler, enligt vilka det krävdes att arbetsförmågan förbättrats väsentligt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ. Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-25
Justering: 2008-10-14
Betänkande publicerat: 2008-10-22
Trycklov: 2008-10-22
Reservationer 6
Betänkande 2008/09:SfU4

Särskilda regler för icke tidsbegränsad sjukersättning (SfU4)

Från den 1 januari 2009 ska särskilda regler gälla för personer som hade rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning för juni 2008. Det innebär att den försäkrade kan till exempel studera eller arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning. Om den försäkrade arbetar ska sjukersättningen minskas i viss utsträckning beroende på arbetsinkomsten. Syftet är att uppmuntra fler personer med sjukersättning att våga pröva sin arbetsförmåga.

Det blir även nya regler för övriga försäkrade som har beviljats en icke tidsbegränsad sjukersättning och för de försäkrade som har tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. En nyhet är att om någon med sjukersättning återfår arbetsförmåga ska förmånen dras in eller minskas med hänsyn till arbetsförmågan. Det innebär en skärpning av dagens regler, enligt vilka det krävs att arbetsförmågan har förbättrats väsentligt.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att även personer som från den 1 juli 2008 har beviljats icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008 ska omfattas av de särskilda reglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-30
4

Beslut

Beslut: 2008-10-30
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 oktober 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 16 kap. 7 och 7 a §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:124 i denna del och avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 3.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m780019
c20009
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan och med den ändringen att en punkt läggs till mellan orden "förvärvsinkomster" och "Som" i 3 kap. 2 § första stycket och att 16 a kap. 1, 2 och 13 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med den ändringen i ingressen att "13 §" ska vara "4 kap. 13 §",
3. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
4. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn med den ändringen i 8 § sista stycket att "16 a kap. 3 §" ska vara "16 a kap. 4 §",
7. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. med den ändringen i 2 § sista stycket att "16 a kap. 3 §" ska vara "16 a kap. 4 §".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:124 i denna del.

3. Utvärdering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m780019
c20009
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Åtgärder för återgång i arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkandena 5, 6 och 8.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Socialförsäkringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 4.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m780019
c20009
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Rehabiliteringsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 9.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 7.

Reservation 6 (s, v, mp)