bet 2007/08 NU14

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2008

Beslut

Ny konkurrenslag (NU14)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny konkurrenslag. Syftet är att undanröja hinder för en effektiv konkurrens och öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Den nya lagen är också en anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till de regler som gäller inom EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-13
Betänkande publicerat: 2008-06-02
Trycklov: 2008-06-02
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:NU14

Ny konkurrenslag (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny konkurrenslag. Syftet är att undanröja hinder för en effektiv konkurrens och öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Den nya lagen är också en anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till de regler som gäller inom EU. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 november 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-11
4

Beslut

Beslut: 2008-06-12
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny konkurrenslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) konkurrenslag, dock med ändring att 2 kap. 3 § och 3 kap. 15 § ska ha lydelser enligt utskottets förslag i bilaga 3,
b) lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,
c) lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,
d) lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,
e) lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling,
f) lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn,
g) lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn,
h) lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring,
i) lag om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling,
j) lag om ändring i utsökningsbalken,
k) lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
l) lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,
m) lag om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20),
n) lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
o) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
p) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
q) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
r) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
s) lag om ändring i postlagen (1993:1684),
t) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
u) lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
v) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
w) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
x) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
y) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:135 punkterna 2-25 och bifaller delvis proposition 2007/08:135 punkt 1.

2. Allmänt om konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T417 yrkande 2, 2007/08:N211, 2007/08:N221 och 2007/08:N346 yrkande 9.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v01903
mp15004
Totalt163122064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Om- och avregleringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N262.

Reservation 2 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c25004
fp22006
kd18006
v21163
mp15004
Totalt1641041665

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag