Beredskapen för kärnkraftsolyckor

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Regeringen måste förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor (FöU4)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor och återkomma med en redovisning till riksdagen. Det gäller både beredskapen för det akuta skedet av en kärnkraftsolycka och de långsiktiga konsekvenserna. Beslutet grundar sig på en framställning från Riksrevisionens styrelse. Enligt Riksrevisionen är beredskapen för att ta hand om de långsiktiga konsekvenserna mycket bristfällig. Fler människor riskerar att utsättas för strålning och radioaktivitet i livsmedel än de annars skulle behöva göra. Beredskapen för det akuta skedet efter en olycka är i huvudsak god men har vissa brister.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningens punkt 3 om återrapportering till riksdagen och motion 2007/08:Fö1 yrkande 2. Delvis bifall till framställningens punkt 1 om beredskap i den akuta fasen av en kärnkraftsolycka och punkt 2 om beredskap att hantera långsiktiga konsekvenser av en kärnkraftsolycka samt motionerna 2007/08:Fö1 yrkande 1 och 2007/08:Fö2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-29
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-11
Trycklov: 2007-12-11
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2007-11-29, 2007-11-20

Regeringen måste förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor och återkomma med en redovisning till riksdagen. Det gäller både beredskapen för det akuta skedet av en kärnkraftsolycka och de långsiktiga konsekvenserna. Utskottets förslag grundar sig på en framställning från Riksrevisionens styrelse. Enligt Riksrevisionen är beredskapen för att ta hand om de långsiktiga konsekvenserna mycket bristfällig. Fler människor riskerar att utsättas för strålning och radioaktivitet i livsmedel än de annars skulle behöva göra. Beredskapen för det akuta skedet efter en olycka är i huvudsak god men har vissa brister.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-19
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen måste vidta åtgärder vad gäller dels den akuta fasen under en kärnkraftsolycka, dels de långsiktiga konsekvenserna av en sådan olycka, dels redovisar för riksdagen vilka åtgärder som vidtagits och om några ytterligare åtgärder behövs från riksdagens sida.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2006/07:RRS26 punkt 3 och motion 2007/08:Fö1 yrkande 2 och bifaller delvis framställning 2006/07:RRS26 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2007/08:Fö1 yrkande 1 och 2007/08:Fö2.

2. Incidentrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö1 yrkande 3.

Reservation 1 (v)

3. Säkerhetsföreskrifter och sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N378 yrkande 5.

4. Lokala säkerhetsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N378 yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1160014
M89008
MP16102
FP21007
C26003
V01903
KD22002
Totalt29020039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skadeståndsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N378 yrkande 8.