Avgaser och buller från mobila maskiner

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 1998

Beslut

Ny lag om avgaser och buller från mobila maskiner (MJU4)

En ny lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner träder i kraft den 1 januari 1999. Den nya lagen ska tillämpas på mobila maskiner som släpps ut på marknaden från och med den tidpunkten. I lagen regleras avgasutsläpp samt i vissa fall bullernivåer för mobila maskiner. Den nya lagstiftningen är föranledd av nya EG-regler i det s.k. arbetsmaskinsdirektivet. Lagen är en ramlag och har utformats för att göra det möjligt att införa avgas- och bullerkrav även på andra typer av motorer till mobila maskiner än sådana som omfattas av direktivet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1998-11-05, 1998-11-10

Ny lag om avgaser och buller från mobila maskiner (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. I lagen ska avgasutsläpp samt i vissa fall bullernivåer för mobila maskiner regleras. Den nya lagstiftningen är föranledd av nya EG-regler i det s.k. arbetsmaskinsdirektivet. Lagen är en ramlag och har utformats för att göra det möjligt att införa avgas- och bullerkrav även på andra typer av motorer till mobila maskiner än sådana som omfattas av direktivet. Den nya lagen och följdändringar i bilavgaslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Den nya lagen ska tillämpas på mobila maskiner som släpps ut på marknaden från och med den tidpunkten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.