Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8)

Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering.

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen uppmanade regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Miljö- och jordbruksutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2953 yrkande 14 och 2014/15:2541 yrkande 2 föreslår utskottet två tillkännagivanden om prioritering av områden för sanering av mark respektive stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8)

Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering. Det anser miljö- och jordbruksutskottet.

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför bör riksdagen uppmana regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen bör uppmana regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Utskottet anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.