Arkeologi på uppdrag

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2003

Beslut

Utredning om uppdragsarkeologi (KrU2)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda den uppdragsarkeologiska verksamheten. Utredningen ska bland annat analysera verksamheten på avdelningen för arkeologiska utredningar (UV) inom Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utredningen ska lägga fram förslag om en framtida organisation. Utgångspunkt ska vara att UV ska skiljas från RAÄ. RAÄ:s myndighetsuppgifter och det nuvarande sambandet mellan produktion, kompetens och metodutveckling ska analyseras. Utredningen bör också ta upp frågor om staten som beställare av uppdragsarkeologi och om hur organisationen ska få tillgång till vetenskaplig kompetens av hög kvalitet. Kostnadsutvecklingen inom området ska analyseras. Utredningen ska fundera över om ett system med auktorisation av arkeologer kan ge tydligare krav på kompetens och förutsättningar för hög vetenskaplig kvalitet. Riksdagen fattade sitt beslut med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till revisorernas förslag punkterna 4 i denna del och 5. Delvis bifall till revisorernas förslag punkterna 1 och 2 och motion Kr9. I övrigt avslag på revisorernas förslag samt motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Utredning om uppdragsarkeologi (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda den uppdragsarkeologiska verksamheten. Utredningen ska bland annat analysera verksamheten på avdelningen för arkeologiska utredningar (UV) inom Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utredningen ska lägga fram förslag om en framtida organisation. Utgångspunkt ska vara att UV ska skiljas från RAÄ. RAÄ:s myndighetsuppgifter och det nuvarande sambandet mellan produktion, kompetens och metodutveckling ska analyseras. Utredningen bör också ta upp frågor om staten som beställare av uppdragsarkeologi och om hur organisationen ska få tillgång till vetenskaplig kompetens av hög kvalitet. Kostnadsutvecklingen inom området ska analyseras. Utredningen ska fundera över om ett system med auktorisation av arkeologer kan ge tydligare krav på kompetens och förutsättningar för hög vetenskaplig kvalitet. Riksdagen förslås fatta sitt beslut med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.