Arkeologi på uppdrag

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2003

Beslut

Utredning om uppdragsarkeologi (KrU2)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda den uppdragsarkeologiska verksamheten. Utredningen ska bland annat analysera verksamheten på avdelningen för arkeologiska utredningar (UV) inom Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utredningen ska lägga fram förslag om en framtida organisation. Utgångspunkt ska vara att UV ska skiljas från RAÄ. RAÄ:s myndighetsuppgifter och det nuvarande sambandet mellan produktion, kompetens och metodutveckling ska analyseras. Utredningen bör också ta upp frågor om staten som beställare av uppdragsarkeologi och om hur organisationen ska få tillgång till vetenskaplig kompetens av hög kvalitet. Kostnadsutvecklingen inom området ska analyseras. Utredningen ska fundera över om ett system med auktorisation av arkeologer kan ge tydligare krav på kompetens och förutsättningar för hög vetenskaplig kvalitet. Riksdagen fattade sitt beslut med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till revisorernas förslag punkterna 4 i denna del och 5. Delvis bifall till revisorernas förslag punkterna 1 och 2 och motion Kr9. I övrigt avslag på revisorernas förslag samt motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-15
Justering: 2003-09-30
Betänkande publicerat: 2003-10-13
Trycklov: 2003-10-13
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:KRU2

Utredning om uppdragsarkeologi (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda den uppdragsarkeologiska verksamheten. Utredningen ska bland annat analysera verksamheten på avdelningen för arkeologiska utredningar (UV) inom Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utredningen ska lägga fram förslag om en framtida organisation. Utgångspunkt ska vara att UV ska skiljas från RAÄ. RAÄ:s myndighetsuppgifter och det nuvarande sambandet mellan produktion, kompetens och metodutveckling ska analyseras. Utredningen bör också ta upp frågor om staten som beställare av uppdragsarkeologi och om hur organisationen ska få tillgång till vetenskaplig kompetens av hög kvalitet. Kostnadsutvecklingen inom området ska analyseras. Utredningen ska fundera över om ett system med auktorisation av arkeologer kan ge tydligare krav på kompetens och förutsättningar för hög vetenskaplig kvalitet. Riksdagen förslås fatta sitt beslut med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-22
4

Beslut

Beslut: 2003-10-22
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning om uppdragsarkeologin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framfört om en utredning om uppdragsarkeologin.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet framfört om en utredning om uppdragsarkeologin.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2002/03:RR11 punkterna 4 i denna del och 5, bifaller delvis förslag 2002/03:RR11 punkterna 1 och 2 och motion 2002/03:Kr9 och avslår motionerna 2002/03:Kr7 yrkandena 1, 2 och 7, 2002/03:Kr8, 2002/03:Kr236 yrkande 2 i denna del och 2002/03:Kr372 yrkande 10.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp033015
kd03003
v25005
mp11006
-0000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tillämpning av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid uppdragsarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR11 punkt 3 och motion 2002/03:Kr236 yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Konkurrens mellan momspliktig och icke-momspliktig uppdragsarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr7 yrkande 4.

4. Exploatörers ansvar för upphandling av uppdragsarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR11 punkt 4 i denna del och motionerna 2002/03:Kr7 yrkande 3 i denna del och 2002/03:Kr11.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp032016
kd03003
v25005
mp11006
-0000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Precisering av exploatörers kostnadsansvar vid uppdragsarkeologi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR11 punkt 4 i denna del och motion 2002/03:Kr7 yrkandena 3 i denna del och 6.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp032016
kd03003
v25005
mp11006
-0000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Förändrad kostnadsfördelning mellan staten och exploatörer vid uppdragsarkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr10 och 2002/03:Kr236 yrkande 2 i denna del.

7. Översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr7 yrkande 5.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp032016
kd03003
v25005
mp12005
-0000
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag