Århuskonventionen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

FN-konvention om allmänheten och miljön (MJU11)

Sverige ska godkänna en FN-konvention om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Några lagändringar behövs också för att Sverige ska leva upp till konventionen och EU-direktiv på området. En ny lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ börjar gälla den 15 maj 2005. Lagen ska garantera allmänhetens tillgång till miljöinformation även i de fall informationen inte finns hos en myndighet. Sekretesslagen, miljöbalken, väglagen och några lagar till ändras också. Sverige anmäler, samtidigt som man godkänner Århuskonventionen, dels att landet inte har genomfört konventionens krav på tillgång till rättslig prövning av riksdagens, regeringens och statsråds beslut i fråga om utlämnande av allmän handling, dels att reglerna om miljöorganisationers talerätt i vissa avseenden måste kompletteras.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-15
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-03-31
Trycklov: 2005-03-30
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:MJU11

Alla beredningar i utskottet

2005-03-15, 2005-02-17

FN-konvention om allmänheten och miljön (MJU11)

Sverige ska godkänna en FN-konvention om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Några lagändringar behövs också för att Sverige ska leva upp till konventionen och EU-direktiv på området. En ny lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ börjar att gälla den 15 maj 2005. Lagen ska garantera allmänhetens tillgång till miljöinformation även i de fall informationen inte finns hos en myndighet. Sekretesslagen, miljöbalken, väglagen och några lagar till ändras också. Sverige anmäler, samtidigt som man godkänner Århuskonventionen, dels att landet inte har genomfört konventionens krav på tillgång till rättslig prövning av riksdagens, regeringens och statsråds beslut i fråga om utlämnande av allmän handling, dels att reglerna om miljöorganisationers talerätt i vissa avseenden måste kompletteras. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-07
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:65 punkt 2 i denna del.

2. Ytterligare regleringar om rätten till miljöinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ21 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m370018
c16006
fp370011
kd021012
v23006
mp11006
-1000
Totalt23321095

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändringar i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:65 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:MJ21 yrkande 6.

4. Miljöorganisationers möjlighet att föra talan enligt vissa lagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i väglagen (1971:948),
lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
lag om ändring i minerallagen (1991:45).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:65 punkt 2 i denna del och avslår motion 2004/05:MJ21 yrkande 3.

5. Ytterligare utvidgning av miljöorganisationers talerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ21 yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (kd)

6. Ändring i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:65 punkt 2 i denna del.

7. Sveriges tillträde till Århuskonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Sveriges tillträde till Århuskonventionen med reservation för att Sverige inte genomför konventionens krav i artikel 9.1 såvitt avser tillgång till rättslig prövning av riksdagens, regeringens och statsråds beslut i fråga om utlämnande av allmän handling och konventionens krav i artikel 9.2 såvitt avser tillgång till rättslig prövning för miljöorganisationer avseende sådana beslut om detaljplan som är förenade med krav på miljökonsekvensbeskrivning samt avseende sådana tillståndsbeslut som regeringen fattar som första instans enligt t.ex. naturgaslagen (2000:599) och efter överklagande enligt 18 kap. miljöbalken.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:65 punkt 1 och avslår motion 2004/05:MJ21 yrkande 7.

Reservation 3 (kd)

8. Utredning om ändring i tryckfrihetsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ20 och 2004/05:MJ21 yrkande 5.

Reservation 4 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070037
m360019
c16006
fp037011
kd120012
v24005
mp10016
-1000
Totalt19557196

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Vissa frågor med anknytning till rätten att delta i beslutsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ464 och 2004/05:MJ498 yrkandena 32 och 33.

Reservation 5 (kd)

10. Ideella organisationers kunskap och engagemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ510 yrkande 3.

Reservation 6 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m380017
c01606
fp037011
kd121011
v20045
mp11006
-1000
Totalt18174490

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag