Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets bet 2010/11:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

Utredning om lex Laval (AU10)

Riksdagen har beslutat om tre tillkännagivanden till regeringen om lex Laval, EU:s utstationeringsdirektiv och en konvention från Internationella arbetsorganisationen (ILO). Det första beslutet innebär att riksdagen ber regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning om den så kallade lex Laval. Bakgrunden är EU-domstolens dom i Laval-målet 2007 som resulterade i förändringar i det svenska regelverket, lex Laval. Förändringarna handlar om när det ska vara tillåtet att ta till fackliga stridsåtgärder om villkoren för arbetstagare som är utstationerade i Sverige. Oron för att de svenska kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden inte kan hävdas och värnas med nuvarande lagstiftning är berättigad, anser riksdagen. Därför vill riksdagen att en utredning överväger vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Utredningen bör vara klar senast den 1 september 2012. Regeringen behöver ta nya politiska initiativ på EU-nivå när det gäller utstationeringsdirektivets skyddsregler, menar riksdagen i ett andra tillkännagivande. Detta för att säkerställa att utstationeringsdirektivets regler i framtiden tolkas som ett golv för löne- och anställningsvillkor och inte som ett tak. Riksdagen vill i ett tredje tillkännagivande att Sverige ska ratificera, det vill säga godkänna, ILO-konvention 94. Enligt konventionen ska offentliga myndigheters upphandling innehålla villkor som bland annat garanterar arbetare kollektivavtalsenlig lön och arbetstid. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om arbetsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska tillsätta en utredning med uppdrag att senast den 1 september 2012 överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med lagförslag med bifall till motionerna 2010/11:A333, 2010/11:A385 yrk. 1 och 3, 2010/11:A403 yrk. 1, 2010/11:A406 yrk. 1 och 2010/11:A411 yrk. 3-6. Tillkännagivande om att det krävs nya politiska initiativ av regeringen för att säkerställa utstationeringsdirektivets karaktär av minimidirektiv så att likabehandling av löntagare kan garanteras med bifall till motionerna 2010/11:A385 yrk. 8, 2010/11:A403 yrk. 4, 2010/11:A406 yrk. 3 och 2010/11:A411 yrk. 7. Tillkännagivande om att ratificera ILO-konvention 94 med bifall till motionerna 2010/11:A262 yrk. 2, 2010/11:A368, 2010/11:A385 yrk. 6, 2010/11:A389 yrk. 2, 2010/11:A403 yrk. 5, 2010/11:A406 yrk. 2 och 2010/11:A411 yrk. 10. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-06-07
Betänkande publicerat: 2011-06-08
Trycklov: 2011-06-08
Reservationer 17
bet 2010/11:AU10

Utredning om lex Laval (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår tre tillkännagivanden om lex Laval, EU:s utstationeringsdirektiv och en konvention från Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Det första förslaget innebär att riksdagen ska be regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning om den så kallade lex Laval. Bakgrunden är EU-domstolens dom i Laval-målet 2007 som resulterade i förändringar i det svenska regelverket, lex Laval. Förändringarna handlar om när det ska vara tillåtet att ta till fackliga stridsåtgärder om villkoren för arbetstagare som är utstationerade i Sverige. Oron för att de svenska kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden inte kan hävdas och värnas med nuvarande lagstiftning är berättigad, anser utskottet. Därför föreslår utskottet att en utredning överväger vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Utredningen bör enligt utskottet vara klar senast den 1 september 2012.

Utskottet föreslår ett andra tillkännagivande om att regeringen behöver ta nya politiska initiativ på EU-nivå när det gäller utstationeringsdirektivets skyddsregler. Detta för att säkerställa att utstationeringsdirektivets regler i framtiden tolkas som ett golv för löne- och anställningsvillkor och inte som ett tak.

Ett tredje tillkännagivande föreslås om att Sverige ska ratificera, det vill säga godkänna, ILO-konvention 94. Enligt konventionen ska offentliga myndigheters upphandling innehålla villkor som bland annat garanterar arbetare kollektivavtalsenlig lön och arbetstid.

I övrigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om arbetsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-15
4

Beslut

Beslut: 2011-06-16
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A259 av Annie Johansson (C) yrkandena 1 och 2,
2010/11:A266 av Staffan Danielsson och Fredrick Federley (båda C),
2010/11:A272 av Isabella Jernbeck (M),
2010/11:A357 av Abir Al-Sahlani och Helena Lindahl (båda C),
2010/11:A359 av Finn Bengtsson och Bengt-Anders Johansson (båda M),
2010/11:A360 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2010/11:A418 av Per Åsling (C).

2. Utredning om lex Laval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska tillsätta en utredning med uppdrag att senast den 1 september 2012 överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med lagförslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 1 och
2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkandena 3-6.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M093014
MP22003
FP01626
C01508
SD20000
V17002
KD01702
Totalt145141261

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ytterligare ändringar i utstationeringslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 9.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M930014
MP22003
FP18006
C15008
SD20000
V00172
KD17002
Totalt185861761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utstationeringsdirektivet på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det krävs nya politiska initiativ av regeringen för att säkerställa utstationeringsdirektivets karaktär av minimidirektiv så att likabehandling av löntagare kan garanteras.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 8,
2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 3 och
2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkande 7.

5. Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 och
2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 3 (MP, V)

6. Ratificering av ILO-konvention 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ratificera ILO-konvention 94.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S) yrkande 2,
2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg (båda S),
2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 6,
2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 5,
2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 2 och
2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

7. Proportionalitetsprincip i svensk konflikträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A361 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2010/11:A394 av Otto von Arnold och Mikael Oscarsson (båda KD).

8. Tidsbegränsade anställningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A256 av Josefin Brink m.fl. (V),
2010/11:A362 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2010/11:A380 av Jessika Vilhelmsson (M),
2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 1,
2010/11:A399 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD),
2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 8 och
2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

9. Allmänna turordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A209 av Kerstin Lundgren (C),
2010/11:A259 av Annie Johansson (C) yrkande 3,
2010/11:A261 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg (båda M),
2010/11:A270 av Kajsa Lunderquist och Jonas Jacobsson (båda M) och
2010/11:A331 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (båda M).

10. Tvåpersonersundantaget i 22 § LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A201 av Christina Oskarsson (S),
2010/11:A203 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2010/11:A230 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S),
2010/11:A236 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2010/11:A248 av Fredrik Olovsson (S),
2010/11:A251 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2010/11:A254 av Josefin Brink m.fl. (V) och
2010/11:A275 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S).

Reservation 8 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M920015
MP21103
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt183104062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Företrädesrätt till återanställning och inhyrning av arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A204 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2010/11:A216 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S),
2010/11:A228 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S),
2010/11:A257 av Josefin Brink m.fl. (V),
2010/11:A307 av Elin Lundgren m.fl. (S),
2010/11:A323 av Annelie Karlsson och Christer Adelsbo (båda S),
2010/11:A348 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:A364 av Lena Asplund (M),
2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 6 och
2010/11:A404 av Johnny Munkhammar (M).

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008626
M930014
MP22003
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt185178661

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Stärkt integritetsskydd i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A253 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S851026
M930014
MP21103
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt26919061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A255 av Josefin Brink m.fl. (V),
2010/11:A274 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S),
2010/11:A294 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S),
2010/11:A297 av Christina Zedell och Caroline Helmersson Olsson (båda S),
2010/11:A305 av Marie Nordén (S),
2010/11:A339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S) yrkande 4,
2010/11:A340 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S),
2010/11:A347 av Hillevi Larsson (S),
2010/11:A349 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2010/11:A365 av Anders Karlsson och Bo Bernhardsson (båda S),
2010/11:A378 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),
2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 2 och
2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (V)

14. Rätt att arbeta efter 67 års ålder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A210 av Kenneth Johansson (C),
2010/11:A289 av Jan Ericson (M),
2010/11:A382 av Ulf Berg och Margareta B Kjellin (båda M) och
2010/11:A397 av Anders Sellström (KD).

15. Au pair-anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A352 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (S)

16. Bärplockare från utlandet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A214 av Katarina Köhler (S),
2010/11:A376 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) och
2010/11:A412 av Christer Engelhardt (S).

Reservation 16 (S, V)

17. Solidariskt entreprenörsansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A221 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S) och
2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 17 (S, V)