Arbetsmarknadspolitiska frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Arbetsmarknadspolitiska frågor (AU5)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag att noggrant överväga vilka begrepp som är relevanta att använda inom arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med utländsk bakgrund. I dag förekommer begrepp som invandrare, utomnordisk medborgare, personer med utländsk bakgrund m.m. Revisorernas kritik grundar sig på att den nuvarande beteckningen utomnordiska medborgare är alltför brett och omfattar en heterogen grupp. Riksdagen avslog revisorernas övriga förslag om svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad. Riksdagen uttalade vidare att det bör införas ytterligare insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet aktivitetsgaranti. Detta för att stödja och hjälpa vissa grupper som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. vissa äldre arbetslösa och personer som aldrig har fått något fotfäste på arbetsmarknaden. Riksdagen avslog avslutningsvis motioner från allmänna motionstiden 2001 olika arbetsmarknadpolitiska frågor. Motionerna handlar om bl.a. arbetsförmedlingsverksamhet, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkring och särskilda grupper på arbetsmarknaden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Arbetsmarknadspolitiska frågor (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att noggrant överväga vilka begrepp som är relevanta att använda inom arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med utländsk bakgrund. I dag förekommer begrepp som invandrare, utomnordisk medborgare, personer med utländsk bakgrund m.m. Revisorernas kritik grundar sig på att den nuvarande beteckningen utomnordiska medborgare är alltför brett och omfattar en heterogen grupp. Utskottet föreslår att riksdagen avslår revisorernas övriga förslag om svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad. Utskottet föreslår vidare att riksdagen uttalar att det bör införas ytterligare insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet aktivitetsgaranti. Detta för att stödja och hjälpa vissa grupper som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. vissa äldre arbetslösa och personer som aldrig har fått något fotfäste på arbetsmarknaden. Riksdagen föreslås avslutningsvis avslå motioner från allmänna motionstiden 2001 olika arbetsmarknadpolitiska frågor. Motionerna handlar om bl.a. arbetsförmedlingsverksamhet, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkring och särskilda grupper på arbetsmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.