Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Ändrade regler om ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon ändras. Framöver ska miljöbalken tillämpas även när det gäller allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att avhjälpa en miljöskada enligt miljöbalken ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
Betänkande 2018/19:MJU15

Ändrade regler om ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon ändras. Framöver ska miljöbalken tillämpas även när det gäller allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att avhjälpa en miljöskada enligt miljöbalken ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.