Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1999

Beslut

Anslag på socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag för år 2000 på socialförsäkringsområdet. Barnbidraget och det förlängda barnbidraget höjs med 100 kr per barn och månad fr.o.m. den 1 januari 2000. För barnbidraget innebär det en höjning till 10 200 kr per år. Flerbarnstillägget höjs i motsvarande mån eller till 2 724 kr per år för det tredje barnet, till 8 160 kr per år för det fjärde barnet och till 10 200 kr per år för det femte och varje ytterligare barn. Föräldrapenningen vid flerbarnsfödsel förbättras fr.o.m. den 1 januari 2000. Vid flerbarnsfödsel ska för varje barn utöver det andra samtliga tillkommande föräldrapenningdagar ersättas med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag på socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag för år 2000 på socialförsäkringsområdet. Barnbidraget och det förlängda barnbidraget höjs med 100 kr per barn och månad fr.o.m. den 1 januari 2000. För barnbidraget innebär det en höjning till 10 200 kr per år. Flerbarnstillägget höjs i motsvarande mån eller till 2 724 kr per år för det tredje barnet, till 8 160 kr per år för det fjärde barnet och till 10 200 kr per år för det femte och varje ytterligare barn. Föräldrapenningen vid flerbarnsfödsel förbättras fr.o.m. den 1 januari 2000. Vid flerbarnsfödsel ska för varje barn utöver det andra samtliga tillkommande föräldrapenningdagar ersättas med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.