Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2001

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2002. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. I dag är det Utlänningsnämnden som prövar överklaganden av beslut om bl.a. avvisning och utvisning. Handläggningen har kritiserats för bristande rättsäkerhet på grund av långa handläggningstider och dålig insyn i processen. Utlänningsärenden bör i stället kunna överprövas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag under våren, för riksdagsbeslut före sommaren 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2002. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. I dag är det Utlänningsnämnden som prövar överklaganden av beslut om bl.a. avvisning och utvisning. Handläggningen har kritiserats för bristande rättsäkerhet på grund av långa handläggningstider och dålig insyn i processen. Utlänningsärenden bör i stället kunna överprövas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag under våren, för riksdagsbeslut före sommaren 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.