Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU29

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 16 juni 2021

Beslut

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning görs (NU29)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s marknadskontrollförordning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att vissa myndigheter får befogenheter att även i fortsättningen utöva marknadskontroll på i huvudsak samma sätt som i dag när EU-reglerna på området ändras. Genom marknadskontroll säkerställer myndigheter bland annat att produkter uppfyller de krav som finns.

Lagändringarna börjar gälla den 16 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-27

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning görs (NU29)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s marknadskontrollförordning. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att vissa myndigheter får befogenheter att även i fortsättningen utöva marknadskontroll på i huvudsak samma sätt som i dag när EU-reglerna på området ändras. Genom marknadskontroll säkerställer myndigheter bland annat att produkter uppfyller de krav som finns.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 16 juli 2021.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,
2. lag om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning,
3. lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar,
4. lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392),
5. lag om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning,
6. lag om ändring i lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning,
7. lag om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning,
8. lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning,
9. lag om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:189 punkterna 1-9.