Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet försocialförsäkringens administration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Anpassningar med anledning av nya Försäkringskassan (SfU4)

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Försäkringskassan, den 1 januari 2005 ska ta över administrationen av socialförsäkringen (se 2003/04:SfU13 ). Riksdagen beslutade nu om lagändringar med anledning av den nya myndigheten. Försäkringskassan ska ha en försäkringsdelegation i varje län. Försäkringsdelegationen ska bevaka att Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt med god service och ska dessutom besluta i frågor om regional finansiell samordning eller annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Delegationens ledamöter ska utses av regeringen. Ledamöterna ska, som rikdagen tidigare har begärt, utses på förslag av de politiska partier som finns representerade i riksdagen. Sammansättningen bör återspegla de olika riksdagspartiernas styrkeförhållanden i respektive län. Socialförsäkringsnämnderna ska finnas kvar som beslutande organ och ha beslutanderätt i samma frågor som i dag. Nämndernas ledamöter ska utses av försäkringsdelegationerna. Det ska finnas ett allmänt ombud hos den nya Försäkringskassan. Det allmänna ombudet, som utses av regeringen, ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa redaktionella ändringar. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Anpassningar med anledning av nya Försäkringskassan (SfU4)

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Försäkringskassan, den 1 januari 2005 ska ta över administrationen av socialförsäkringen (se 2003/04:SfU13).

Regeringen har nu lämnat förslag på lagändringar med anledning av den nya myndigheten. Försäkringskassan ska ha en försäkringsdelegation i varje län. Försäkringsdelegationen ska bevaka att Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt med god service och ska dessutom besluta i frågor om regional finansiell samordning eller annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Delegationens ledamöter ska utses av regeringen. Ledamöterna ska, som rikdagen har begärt, utses på förslag av de politiska partier som finns representerade i riksdagen. Sammansättningen bör återspegla de olika riksdagspartiernas styrkeförhållanden i respektive län. Socialförsäkringsnämnderna ska finnas kvar som beslutande organ och ha beslutanderätt i samma frågor som i dag. Nämndernas ledamöter ska utses av försäkringsdelegationerna. Det ska finnas ett allmänt ombud hos den nya Försäkringskassan. Det allmänna ombudet, som utses av regeringen, ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.