Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. (prop. 2006/07:13)

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2006

Beslut

Energibeskattning anpassas till EU-direktiv (SkU5)

Den svenska energibeskattningen anpassas till EU:s energiskattedirektiv, som lägger fast en gemenskapsrättslig ram för beskattning av mineraloljor, kol, naturgas och el. Riksdagen sade ja till regeringens förslag med undantag för den delen som gäller fortsatt skattebefrielse för vissa biobränslen. Riksdagen beslutade att dessa beskattas från årsskiftet 2006/07. Anledningen är att det krävs ett godkännande av EG-kommissionen för att de även fortsättningsvis ska vara skattefria, och något sådant godkännande finns ännu inte. Från årsskiftet och fram till dess att ett beslut om befrielse kan fattas av riksdagen måste alltså skatt tas ut på de aktuella bränslena. Om kommissionen senare godkänner förslaget sker skattebefrielsen med retroaktiv verkan från årsskiftet. Riksdagens beslut omfattar också vissa ändringar av den s.k. 0,8-procentsregeln som ger energiintensiva företag med industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet en viss nedsättning av koldioxidskatten. Även i denna fråga måste ett godkännande av EG-kommissionen inväntas och riksdagen har därför beslutat att regeringen får sätta de nya reglerna i kraft när ett sådant godkännande inkommit. Riksdagen förutsätter att de nya reglerna följs upp och utvärderas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Energibeskattning anpassas till EU-direktiv (SkU5)

Den svenska energibeskattningen anpassas till EU:s energiskattedirektiv som lägger fast en gemenskapsrättslig ram för beskattning av mineraloljor, kol, naturgas och el. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med undantag för den delen som gäller fortsatt skattebefrielse för vissa biobränslen. Skatteutskottet föreslår att dessa beskattas från årsskiftet 2006/07. Anledningen är att det krävs ett godkännande av EG-kommissionen för att de även fortsättningsvis ska vara skattefria, och något sådant godkännande finns ännu inte. Från årsskiftet och fram till dess att ett beslut om befrielse kan fattas av riksdagen måste alltså skatt tas ut på de aktuella bränslena. Om kommissionen senare godkänner förslaget sker skattebefrielsen med retroaktiv verkan från årsskiftet. Skatteutskottets förslag omfattar också vissa ändringar av den s.k. 0,8-procentsregeln som ger energiintensiva företag med industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet en viss nedsättning av koldioxidskatten. Även i denna fråga måste ett godkännande av EG-kommissionen inväntas och utskottet föreslår därför att regeringen får sätta de nya reglerna i kraft när ett sådant godkännande inkommit. Utskottet förutsätter att de nya reglerna följs upp och utvärderas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.