Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2005

Beslut

En effektivare Europadomstol (KU6)

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strassburg ska bli effektivare. Det är tanken med de ändringar i Europakonventionen som regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna. Domstolen ska bland annat enklare kunna sålla bland inkommande klagomål. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en effektivare Europadomstol.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-10-27
Betänkande publicerat: 2005-11-02
Trycklov: 2005-11-01
Betänkande 2005/06:KU6

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-18

En effektivare Europadomstol (KU6)

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strassburg ska bli effektivare. Det är tanken med de ändringar i Europakonventionen som regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna. Domstolen ska bland annat enklare kunna sålla bland inkommande klagomål. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-09
4

Beslut

Beslut: 2005-11-09
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av ändringsprotokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner protokoll nr 14 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:167 punkt 1.

2. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:167 punkt 2.