Ändringar i lagen om offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1997

Beslut

Lagen om offentlig upphandling (FiU7)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) justerades. Syftet var dels att förbättra lagens överenstämmelse med EG:s upphandlingsdirektiv, dels att förtydliga lagtexten. Regeringen gavs vidare i uppdrag att återkomma till riksdagen angående skadestånd vid upphandling. Innebörden av EU-direktivet är oklar på denna punkt, vilket kan leda till alltför omfattande skadeståndsersättning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-30
Justering: 1997-11-18
Betänkande 1997/98:FiU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-11-27
4

Beslut

Beslut: 1997-12-02

Protokoll med beslut