Ändringar i lagen om offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1997

Beslut

Lagen om offentlig upphandling (FiU7)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) justerades. Syftet var dels att förbättra lagens överenstämmelse med EG:s upphandlingsdirektiv, dels att förtydliga lagtexten. Regeringen gavs vidare i uppdrag att återkomma till riksdagen angående skadestånd vid upphandling. Innebörden av EU-direktivet är oklar på denna punkt, vilket kan leda till alltför omfattande skadeståndsersättning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.