Ändringar i fiskelagen, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

Skärpta sanktioner mot fiskeöverträdelser (MJU16)

Riksdagen beslutade om bl.a. skärpta och utvidgade sanktioner mot överträdelser av fiskelagstiftningen fr.o.m. den 1 juli 2003. Bakgrunden är de krav som ställs på Sverige som medlem i EU. Sanktionerna mot överträdelser av fiskelagstiftningen skärps och kompletteras med ytterligare administrativa påföljder. Straffmaximum höjs och det blir möjligt att för viss tid återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd. En särskild avgift ska tas ut vid landning av en otillåten fångst. Vid lindrigare överträdelser ska fiskaren kunna varnas. Vidare utvidgas Fiskeriverkets bemyndigande att meddela föreskrifter för fiskevården till att gälla även gälla fiskets bedrivande. Uppgiftsskyldigheten för fiskare utökas till att omfatta i princip allt fiske som sker för försäljning. Fiskeriverkets och länsstyrelsens tillsynsansvar klargörs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-03-20, 2003-03-25

Skärpta sanktioner mot fiskeöverträdelser (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bl.a. skärpta och utvidgade sanktioner mot överträdelser av fiskelagstiftningen. Bakgrunden är de krav som ställs på Sverige som medlem i EU. Sanktionerna mot överträdelser av fiskelagstiftningen skärps och kompletteras med ytterligare administrativa påföljder. Straffmaximum höjs och det blir möjligt att för viss tid återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd. En särskild avgift ska tas ut vid landning av en otillåten fångst. Vid lindrigare överträdelser ska fiskaren kunna varnas. Vidare utvidgas Fiskeriverkets bemyndigande att meddela föreskrifter för fiskevården till att gälla även gälla fiskets bedrivande. Uppgiftsskyldigheten för fiskare utökas till att omfatta i princip allt fiske som sker för försäljning. Fiskeriverkets och länsstyrelsens tillsynsansvar klargörs. Ändringarna i fiskelagen föreslås börja gälla den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.