Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.

BOUs betänkande 2003/04:BOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler (BoU9)

Reglerna för hur det ska gå till vid lantmäteriförrättningar ändras. Även reglerna om rättegångskostnader vid överklagande av lantmäterimyndighetens beslut och debitering av förrättningskostnader ändras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-15
Justering: 2004-04-29
Betänkande publicerat: 2004-05-07
Trycklov: 2004-05-07
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:BOU9

Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler (BoU9)

Reglerna för hur det ska gå till vid lantmäteriförrättningar ändras. Även reglerna om rättegångskostnader vid överklagande av lantmäterimyndighetens beslut och debitering av förrättningskostnader ändras. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-24
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.


Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:115.

2. Ägarlägenheter och villkoren för bildande av tredimensionella fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo4 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04807
c01705
fp04503
kd02706
v25005
mp12212
-0000
Totalt166139143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vattenskyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ404 yrkande 7.

Reservation 2 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04708
c01705
fp43005
kd27006
v25005
mp15002
-0000
Totalt23964046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag