Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

Djurskyddslagen ska gälla alla djur (MJU20)

Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Djurskyddslagen ska gälla alla djur (MJU20)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett förbättrat djurskydd. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.