Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

Djurskyddslagen ska gälla alla djur (MJU20)

Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-04-26
Trycklov: 2002-05-13
Reservationer 19
Betänkande 2001/02:MJU20

Djurskyddslagen ska gälla alla djur (MJU20)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett förbättrat djurskydd. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-22
4

Beslut

Beslut: 2002-05-22
46 förslagspunkter, 30 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn m.m. av djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ267, 2001/02:MJ338 yrkande 15, 2001/02:MJ418 yrkande 5 och 2001/02:MJ518 yrkande 12.

2. Djurskyddslagens tillämpningsområde m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ34 yrkandena 1 3 och 8 samt 2001/02:MJ35 yrkande 2 och 2001/02:MJ418 yrkandena 4 och 18 delvis.

Reservation 1 (kd)

3. Förbud mot viss djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 4 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:93 punkt 1 i denna del samt avslår motionerna 2001/02:MJ35 yrkande 1 och 2001/02:MJ36 yrkande 3.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m063018
c3951
fp10114
kd03615
v36007
mp14002
-1001
Totalt177109756

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Hästars möjlighet till daglig utevistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ474 yrkande 1.

5. Kors och kalvars naturliga beteenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ270.

6. Avveckling av strutsfarmningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ282.

7. Import av giftiga ormar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ201 och 2001/02:MJ427.

8. Eldressyr på hund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ231.

9. Djurskyddsarbetet i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ314 yrkande 3 och 2001/02: MJ338 yrkande 16.

Reservation 4 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m630018
c01701
fp0000
kd38004
v36007
mp14002
-1001
Totalt26629054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Handel med hästar i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ344 och 2001/02:MJ474 yrkande 3.

11. Alternativmedicinsk behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ37 yrkande 6 delvis.

12. Möjlighet för djurhållare att ge injektioner till djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ35 yrkande 3, 2001/02:MJ36 yrkande 4 och 2001/02:MJ37 yrkandena 5 och 6 delvis.

13. Förslaget om ändring av 16 § djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2001/02:93 i denna del samt motionerna 2001/02:MJ34 yrkande 7, 2001/02:MJ35 yrkande 4 och 2001/02:MJ474 yrkande 2 skjuts upp till riksmötet 2002/03.

14. Egenkontroll vid djurhållning m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ37 yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (m, c)

15. Förbud mot upplåtelse i vissa fall av utrymmen där djur hålls

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ34 yrkande 10.

16. Omhändertagande av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 31 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:93 punkt 1 i denna del samt avslår motion 2001/02:MJ34 yrkande 5.

17. Kompetenskrav vid omhändertagande av djur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ36 yrkande 5.

Reservation 6 (m)

18. God man för djurägare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ36 yrkande 2 och 2001/02: MJ241.

Reservation 7 (m, c, kd)

19. Påföljd vid vägran av inspektion m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ34 yrkandena 4 och 11 och 2001/02:MJ35 yrkande 6.

Reservation 8 (kd)

20. Användande av djur i pornografiska sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ34 yrkande 9.

21. Övriga ändringar i djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534), i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:93 punkt 1 i återstående delar.

22. Ändring i epizootilagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i epizootilagen (1999:657). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:93 punkt 2 samt avslår motion 2001/02:MJ35 yrkande 5.

23. Ändring i lagen om behörighet att utöva veterinäryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:93 punkt 3.

24. Djurskyddstillsynens organisation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Fi37 yrkande 11, 2001/02:MJ35 yrkande 7, 2001/02:MJ36 yrkande 1, 2001/02:MJ37 yrkandena 1 och 2, 2001/02:MJ218 yrkande 1, 2001/02:MJ338 yrkande 20, 2001/02:MJ352 yrkande 1, 2001/02:MJ461, 2001/02:MJ519 yrkande 5 och 2001/02: MJ526 yrkande 6.

Reservation 9 (m, c)
Reservation 10 (fp)

25. Lokalisering av djurskyddsmyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ242, 2001/02:MJ297, 2001/02: MJ409 och 2001/02:N11.

Reservation 11 (fp)

26. Djurskyddet i slakterierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ34 yrkande 6, 2001/02:MJ266, 2001/02:MJ301 yrkande 4 och 2001/02:MJ410.

27. Koscher- och halaleslakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ305.

28. Transporter av slaktdjur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ218 yrkande 3, 2001/02:MJ352 yrkande 2, 2001/02:MJ369, 2001/02:MJ376 yrkande 1, 2001/02:MJ418 yrkandena 2 och 9, 2001/02:MJ474 yrkande 4, 2001/02:MJ479 och 2001/02:MJ526 yrkandena 4 och 5.

Reservation 12 (c, fp)

29. Djurtransporter inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ314 yrkande 2, 2001/02:MJ338 yrkandena 17 och 18, 2001/02:MJ515 yrkande 2, 2001/02:MJ526 yrkande 3 och 2001/02:MJ527 yrkande 2.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)
Reservation 14 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m006318
c00171
fp00124
kd02364
v03607
mp01402
-0101
Totalt1145312854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Transport av kalvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ263.

31. Båspallsmått

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:MJ520 yrkande 13.

32. Elektriska påfösare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ376 yrkande 2.

33. Burhållning av höns

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ405, 2001/02:MJ412 och 2001/02:MJ514.

Reservation 15 (v, mp)

34. Kvicksilver i djurmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ354.

35. Översyn av bestämmelserna för uppfödning av slaktkyckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ230.

36. Slakthönsraser med defekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ278 och 2001/02:MJ418 yrkande 8.

37. Ektoparasiter hos fjäderfän

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ249.

Reservation 16 (m)

38. Kastrering av smågrisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ216 och 2001/02:MJ400.

39. Skydd mot PRRS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ511 yrkande 1.

40. Tvångsmatning av djur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ264.

Reservation 17 (m)

41. Uppfödning av pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ246, 2001/02:MJ250, 2001/02:MJ265, 2001/02:MJ275, 2001/02:MJ403, 2001/02:MJ418 yrkande 17, 2001/02:MJ448 och 2001/02:MJ485.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m206118
c17001
fp12004
kd10374
v33118
mp01402
-1001
Totalt150459955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Uppfödning av chinchilla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ274.

43. Djur inom nöjesbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ406, 2001/02:MJ418 yrkande 18 delvis och 2001/02:MJ486.

44. Märkning och registrering av hundar m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ261, 2001/02:MJ298, 2001/02:MJ312, 2001/02:MJ360 och 2001/02:MJ481.

Reservation 19 (kd)

45. Djuretikrevision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ402.

46. FN-konferens och FN-deklaration om djurens rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ418 yrkande 1.