Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Ändringar i a-kassan (AU4)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen beslutade dock att den successiva sänkningen av a-kassan ska träda i kraft först den 5 mars. Regeringen föreslog att sänkningen skulle införas den 1 januari 2007. Riksdagens beslut innebär också att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent. Ändringarna i a-kassan omfattar följande: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader) Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år. Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet. Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, börjar gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner. Initiativ beträffande ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-20
Justering: 2006-12-20
Betänkande publicerat: 2006-12-21
Trycklov: 2006-12-20
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:AU4

Ändringar i a-kassan (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet föreslår också att införandet av den successiva sänkningen av a-kassan senareläggs. Regeringen föreslog att sänkningen skulle införas den 1 januari 2007, utskottet föreslår i stället den 5 mars. Vidare föreslår utskottet att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent.

Ändringarna i a-kassan omfattar:

 • Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader)
 • Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år.
 • Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas
 • Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet.
 • Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras.
 • Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar.
 • Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2006-12-21
  4

  Beslut

  Beslut: 2006-12-21
  9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

  Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Avslag på propositionen m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkandena 24 och 29, 2006/07:A1, 2006/07:A2, 2006/07:A3, 2006/07:A4, 2006/07:A5, 2006/07:A6, 2006/07:A7, 2006/07:A8, 2006/07:A9, 2006/07:A10, 2006/07:A11, 2006/07:A12, 2006/07:A13, 2006/07:A14, 2006/07:A15, 2006/07:A16, 2006/07:A17, 2006/07:A18 yrkandena 1 och 2, 2006/07:A19, 2006/07:A255, 2006/07:A258, 2006/07:A271 yrkandena 9 och 11, 2006/07:A299, 2006/07:A322, 2006/07:A331, 2006/07:A337, 2006/07:A346 yrkandena 3-6, 2006/07:A347 yrkande 2 och 2006/07:A348 yrkande 7.

  Reservation 1 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0118012
  m93004
  c23006
  fp23005
  kd19005
  v01705
  mp01603
  Totalt158151040

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  2. Antagande av lagförslag m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen
  dels antar regeringens förslag till
  a) lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 26 och 28 §§ ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, att det i lagen införs en ny paragraf, 27 a §, med den lydelse som framgår av bilagan och att ikraftträdandebestämmelsen ska ha den lydelse som framgår av bilagan,
  b) lag om ändring i lagen (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och
  c) lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
  dels godkänner vad utskottet anfört om att i förskott ta ut sådana avgifter som avses i 41 § lagförslaget enligt c),
  dels beslutar om sådan ändring av ingressen till lagförslaget enligt a) som framgår av bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:15 punkterna 2 och 3 samt bifaller delvis proposition 2006/07:15 punkt 1.

  3. Företagare och a-kassa

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A249.

  4. Familjehemsförälder

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A202 och 2006/07:A312.

  5. Deltidssjukskrivning

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A329.

  6. Arbete i annat land

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A279.

  7. Tidsgräns för överhoppningsbar tid

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A326.

  8. Studenters ersättningsrätt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 8.

  Reservation 2 (mp)

  9. Inträdeskrav

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A236 yrkande 10, 2006/07:A270 yrkande 23 och 2006/07:A346 yrkande 2.

  Reservation 3 (v)